przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 • 1

INFORMACJE O PROJEKCIE

 Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice”, realizowanego przez Gminę Krzeszowice.

 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
 2. Okres realizacji Projektu: 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.
 3. Biuro Projektu znajduje się w Szkole Podstawowej w Tenczynku (32-067), ul. Szkolna 6.

 

 • 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Projekt - Projekt pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice”;

Beneficjent – Gmina Krzeszowice;

Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie uczniowie/uczennice zwani dalej w skrócie „Uczniami” oraz nauczyciele/nauczycielki, zwani dalej w skrócie „Nauczycielami”, Szkół Podstawowych z gminy Krzeszowice, bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.

 • 3

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie u 620 uczniów (311 K, 309 M) 3 szkół podstawowych oraz 2 szkół gimnazjalnych Gminy Krzeszowice kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu przeprowadzenie zajęć z programowania, jak również podniesienie kompetencji u 80 nauczycieli (67 K; 13M) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019.

 • 4

ZAKRES WSPARCIA

 1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

 Zadanie nr 1 - Wsparcie dla uczniów słabszych

Zajęcia zarówno z matematyki jak i z przedmiotów przyrodniczych będą dotyczyły podstawy programowej, skierowane będą do uczniów mających problem z nauką. Ich celem będzie wyrównanie poziomu edukacyjnego oraz kształcenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Podczas zajęć uczniowie będą wykonywali ćw. arytmetyczne, algebraiczne oraz geometryczne, doskonalili umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych. Natomiast zajęcia przyrodnicze charakteryzować będzie interdyscyplinarność, łączyć będą bowiem wiedzę z różnych dziedzin: biologii, geografii, chemii oraz fizyki.

 Zadanie nr 2 - Wsparcie dla uczniów – zajęcia rozwijające.

Zajęcia rozwijające z matematyki.

Zajęcia z matematyki swoim zakresem będą wykraczały poza podstawę programową i skierowane będą do uczniów zdolnych. Ich celem będzie: rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań. Podczas zajęć uczniowie wykorzystywać będą technologie zdalnego nauczania (e-learning),

takie jak platformy edukacyjne, webminary, e-booki.

Zajęcia rozwijające z przed. przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Będą to zorganizowane zajęcia pozalekcyjne nastawione na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów sytuacji problemowych tj. odkrywanie wiedzy, rozumienie praw rządzących światem nauki i przyrody, rozbudzenie zainteresowania poznawczego, a poprzez to budzenie poczucia satysfakcji z osiąganych sukcesów. Zajęcia te będą wykorzystywały nowatorskie metody pracy oraz współczesne techniki informatyczne w celu podniesienia zainteresowania uczniów z wiejskich gimnazjów kontynuacją dalszej ścieżki edukacyjnej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW ): technicznych, matematycznych, przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami teleinformatycznymi (ICT). Wykorzystywane produkty to:

- interdyscyplinarne programy zajęć pozalekcyjnych,

- poradnik dla uczniów i nauczycieli, opisującego koncepcję zastosowania e-learningowych metod nauczania,

- zaprojektowane narzędzia służące diagnozie zainteresowań uczniów.

Realizacja zaj. rozwijających prowadzona z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie będą realizować interdyscyplinarne projekty z wykorzystaniem mobilnych pracowni przyrodniczych.

 Zadanie nr 3 - Wsparcie dla uczniów - zajęcia z programowania

Programowanie realizowane w projekcie ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, uczyć kreatywnego myślenia poprzez analizę problemów i zagadnień, czy wreszcie - kształcić przyszłych programistów, bowiem umiejętność programowania staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Zajęcia będą dopasowane do wieku i umiejętności uczestników, realizowane będą w trzech poziomach: podstawowy: podstawy i zasady rządzące światem informatyki, obsługa najbardziej popularnych programów przeznaczonych do pracy w kodzie lub grafice; zaawansowany: zdobycie umiejętności umożliwiających tworzenie własnych autorskich programów, gier czy aplikacji; ekspercki: swobodnie poruszasz się w środowisku programisty. Każdy poziom będzie obejmował 45 godzin.

 • 5

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja będzie prowadzona przez komisję w składzie: Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych oraz dyrektor z każdej ze szkół objętej projektem. Wsparcie procesu rekrutacji udzielą nauczyciele wychowawcy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu mającym siedzibę u Wnioskodawcy.

Rekrutacja uczniów: Termin: 11.09.2017r.-22.09.2017r.

Kryteria:

Formalne: status ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum objętych wsparciem w ramach projektu (dokument: oświadczenie dyrektora).

Merytoryczne: jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia w ramach zajęć rozwijających pod warunkiem, że nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnej formie wsparcia. W sytuacji, gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów, rekrutacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:

Zajęcia wyrównawcze/indywidualizacja z trudnościami w nauce: suma punktów z:

 • ocena z danego przedmiotu na zakończenie roku szkolnego (16/17) lub roku szkolnego (17/18) (skala 1-6)
 • opinia nauczyciela uwzględniająca zachowanie, stosunek do obowiązków szkolnych, itp., (skala 1-6, 1 – najwyższa potrzeba wsparcia);

wybór według najmniejszej liczby punktów.

Zajęcia rozwijające/programowanie uczniowie zdolni: suma pkt. z:

 • ocena z danego przedmiotu na zakończenie roku szkolnego (16/17) lub r.szk. (17/18), (skala 1-6) minimum 4,0;
 • pozytywna opinia nauczyciela uwzględniająca zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem – 1 pkt, szkolna i pozaszkolna aktywność naukową, itp. (skala 1-6, 6 – najwyższa potrzeba wsparcia, za każdą aktywność przyznany zostanie 1 punkt);
 • pozytywny wynik testu określający predyspozycje (zgodnie z Modelem pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych - pozytywnie zwalidowany innowacyjny projekt) 3pkt.

Wybór nastąpi według największej liczby punktów.

W przypadku takiej samej ilości punktów pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin, w których występuje więcej problemów społecznych (na podstawie formularza oraz informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

 • 6

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
 • 7

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach dotyczących MRPO 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Beneficjenta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

 Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu
 2. Kryteria wyboru uczestnika projektu