przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Arety, Marty, Marcina
przejdź do stopki

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU „TĘCZA MARZEŃ”

 

32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3
tel/fax 12 282 17 17;
www.teczamarzen.pl

Numer w KRS lub innym rejestrze: KRS 0000365288
Data rejestracji: 16.09.2010r.
Nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Skład Zarządu: 

BOŻENA BEDNARCZYK - PREZES ZARZĄDU
MARZENA KUBIN - WICEPREZES ZARZĄDU
DOROTA ZAWIŚLAN-KORTA - WICEPREZES ZARZĄDU

Celami Stowarzyszenia są:

 • a)działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami przedszkola
 • b)działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • c)prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych, 
 • d)inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach, jak i poza nimi,
 • e)wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec osób niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych, dzieci i młodzieży oraz innych osób,
 • f)wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
 • g)promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
 • h)propagowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt,
 • i)propagowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • j)wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bezpieczeństwa na drogach na wsi, w tym: oznakowanie dróg, budowa dróg i chodników itp.,
 • k)popularyzacja i rozwój turystyki w regionie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • a)pomoc w zdobywaniu funduszy na pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, przybory szkolne i zabawki dla przedszkoli i szkół,
 • b)dofinansowywanie pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych i zabawek dla przedszkoli i szkół,
 • c)wspomaganie oraz dofinansowywanie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym w szczególności plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych,
 • d)wspomaganie oraz dofinansowywanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 • e)organizację i wspieranie finansowania wycieczek przedszkolnych i szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • f)propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 • g)fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących  z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 • h)finansowanie nagród i innych form motywacji dla dzieci i młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
 • i)pomoc w zdobywaniu funduszy na remonty i modernizację szkół i przedszkoli,
 • j)dofinansowywanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
 • k)prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 • l)wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska społecznego,
 • m)organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów,
 • n)organizowanie imprez kulturalnych na wsi,
 • o)propagowanie i wspieranie organizacji badań profilaktycznych,
 • p)pomoc w uzyskaniu funduszy na oznakowanie oraz budowę dróg i chodników na wsi, 
 • q)wydawanie książek, czasopism, broszur oraz prowadzenie strony internetowej, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • r)inicjowania innych form działania, mających na celu realizację celów statutowych,
 • s)współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
 • t)współpracę z organami władzy samorządowej

Działalność, o której mowa w § 7 i 8 ust. 1 niniejszego Statutu, jest działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia oraz stanowi wyłączną statutową działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

Stowarzyszenie liczy 27 członków wśród, których są rodzice dzieci i nauczycielki przedszkola.

KONTO STOWARZYSZENIA:

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach  78 8612 0003 0010 0000 0625 0001

Działalność, o której mowa w § 7 i 8 ust. 1 niniejszego Statutu, jest działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia. Stanowi ona wyłączną statutową działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz wspierania inicjatyw Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, działania na rzecz dzieci i ogółu społecznego Tenczynka oraz Gminy Krzeszowice.